ALMINGELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FK TRÅDINDUSTRI APS

1. Anvendelse:
Nedennævnte betingelser gælder for alle leverancer og ordrer fra FK Trådindustri ApS (herefter ”Producenten”), med mindre anden skriftlig
aftale foreligger mellem Producenten og køber eller andet udtrykkeligt fremgår af materiale fra Producenten. Eventuelle særlige betingelser specificeret i købers ordre, acceptskrivelse eller lignende, er således kun bindende for Producenten, såfremt Producenten udtrykkeligt skriftligt har tiltrådt sådanne.

2. Tilbud:
Producentens tilbud er fritblivende, og kan således trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet.
Producentens tilbud er gyldigt for købers accept senest 30 dage fra tilbuddets datering, idet tilbuddet herefter bortfalder. Såfremt købers accept afviger fra tilbuddet, er Producenten ikke bundet ved sit tidligere tilbud.

3. Tegning og beskrivelser:
Rettigheder til alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produkter eller fremstilling heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Producenten til køberen, tilhører Producenten. Sådanne tegninger og dokumenter må ikke uden samtykke fra Producenten anvendes til andre formål end købers videresalg af produkter. Uden samtykke fra Producenten , må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Pris:
Alle priser er angivet eksklusiv moms og eksklusiv transport, skatter og afgifter samt emballage.
Alle priser er gældende for et år. Producenten er dog til enhver tid berettiget til – med virkning fra den 1. i den til enhver tid efterfølgende kalendermåned – at pålægge et råvaretillæg – eller hæve et allerede indført råvaretillæg – som følge af stigninger i de råvarer og hjælpematerialer, der indgår i Producentens leverancer.

5. Betaling:
Betaling sker i overensstemmelse med betalingsbetingelserne i henhold til Producentens tilbud. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes rente fra denne dato pr. påbegyndt måned med rentesatsen nævnt på fakturaen for det købte og i tilfælde af, at ingen rentesats er angivet på fakturaen, med
den i henhold til renteloven gældende morarentesats.
Forsinkelse, mangler eller andre krav fra købers side, berettiger ikke køber til at tilbageholde købesummen eller foretage modregning, således at køber er forpligtet til at erlægge købesummen som om mangelfri levering havde fundet sted til tiden, idet køber henvises til tilbagesøgning.

6. Ejendomsret:
Leverede produkter forbliver Producentens ejendom, indtil betaling fra køber inklusive eventuelle omkostninger til inddrivelse af Producentens tilgodehavende, er fuldt indbetalt.

7. Levering:
Al forsendelse sker for købers regning og risiko ab fabrik.

8. Leveringstid:
Alle leveringstider opgivet af Producenten er omtrentlige.

9. Forsinkelse:
Såfremt Producenten ikke har foretaget levering inden for den af Producenten oplyste omtrentlige leveringstid, er køber berettiget til at fastsætte en efter omstændighederne rimelig leveringsfrist, der dog som minimum skal ligge 5 arbejdsdage dage efter den omtrentlige leveringstid. Såfremt
Producenten ikke inden for den af køber således fastsatte leveringsfrist– eller inden for en med køber aftalt fast leveringstid – foretager levering, og
forsinkelse ikke skyldes de i punkt 12 angivne forhold, eller forhold som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til Producenten hæve aftalen, for så vidt angår de produkter, som ikke kan tages i brug som forudsat, idet ophævelse af aftale om successiv levering kun kan ske for den del af leverancen, der ikke er blevet leveret som forudsat, med mindre køber tidligere berettiget har ophævet en del af leverancen. Producentens ansvar ved forsinkelse er yderligere begrænset i henhold til punkt 11 og punkt 12.

10. Mangler, reklamationer og ansvar:
Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er kontraktsmæssigt eller er mangelfuldt, som køber ved behørig kontrol burde have konstateret, kan ikke gøres gældende overfor Producenten. I andre tilfælde skal reklamation ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og senest 14 dage herefter. Det samme gør sig gældende for Købers eventuelle køber. For så vidt angår mangler, som køber eller købers køber ikke har eller heller ikke burde have konstateret, kan køber gøre sådanne gældende over for sælger i indtil 1 år efter varens modtagelse under forudsætning af, at køber omgående har reklameret efter at have konstateret manglen eller være blevet gjort opmærksom på manglen af sin køber. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre manglen gældende over for Producenten .

11. Erstatningsansvarsbegrænsning:
Såfremt forsinkelses- eller mangelsansvar kan henføres til Producenten er Producenten’ erstatningsansvar i alle tilfælde yderligere begrænset som foreskrevet nedenfor. Producenten er ikke erstatningsansvarlig for købers eller andres driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Producentens erstatningsansvar er for hver leverance maksimeret til købsprisen for produktet.

12. Ansvarsfrihed (force majeure):
Force majeure og lignende omstændigheder medfører ansvarsfrihed såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt
byrdefuld, herunder blandt andet: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som køber og sælger ikke er herre over såsom mobilisering, krig, brand, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, drivkraft og på råvarer og halvfabrikata som indgår i Producentens produkter, naturkatastrofer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte eller lignende
omstændigheder. Køber er kun berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Producenten, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af
en af de ovenfor beskrevne begivenheder.

13. Produktansvar:
Producenten hæfter kun for produktansvar i det omfang det skyldes forsæt eller uagtsomhed fra dennes side, eller følger af ufravigelige retsregler. Køber er bortset fra ovennævnte tilfælde forpligtet til at holde Producenten skadesløs for produktansvar.

14. Lovvalg og tvister:
Alle tvister som måtte opstå mellem Producenten og køber, herunder tvist vedrørende fortolkning af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, eller tvister der måtte opstå i forbindelse med Producentens tilbud/ordrebekræftelse, eller i forbindelse med enhver leverance fra Producenten til køber, skal afgøres efter dansk ret, og Retten i Kolding er aftalt at være eneste værneting. Såfremt den internationale løsørekøbelov måtte finde anvendelse, er det aftalt, at denne lov ikke finder anvendelse, idet den danske købelov i stedet skal være gældende.